Provozní řád

Obecná ustanovení

Tento provozní řád určuje zásady chování uživatelů a návštěvníků, včetně jejich práv a povinností ve vztahu k hernímu prvku LYŽOVÁNÍ U KRTKA.

Každý návštěvník je povinen seznámit se se zásadami provozního řádu před vstupem do objektu LYŽOVÁNI U KRTKA. Dále je každý návštěvník povinen dbát na vlastní bezpečnost i bezpečnost ostatních účastníků a dodržovat pravidla slušného chování.

Vstupem každý návštěvník souhlasí a zavazuje se respektovat a dodržovat provozní a bezpečnostní pokyny stanovené tímto provozním řádem.

Každý návštěvník se LYŽOVÁNÍ U KRTKA účastní dobrovolně a na vlastní riziko. Za bezpečnost dětí odpovídají jejich zákonní zástupci nebo pověřená osoba starší 18-ti let.

Provozovatel neručí za žádné škody nebo újmu na zdraví či majetku návštěvníka, které si způsobí návštěvník svým jednáním.

Provozovatel je oprávněn domáhat se náhrady škody od zákazníka při jakémkoli poškození, či ztrátě zapůjčené věci či vybavení prostor LYŽOVÁNI U KRTKA.

Provozovatel neručí za odložené věci, ušpinění či poškození oděvu návštěvníka v souvislosti s provozem herního prvku. Každý návštěvník musí své oblečení přizpůsobit tomuto sportu.

Vrácení poměrné části peněz je možná jen v případě závady jednoznačně nezaviněné návštěvníkem.

Pokud návštěvník neuposlechne pokynů obsluhy, poruší provozní řád nebo svým chováním bude ohrožovat ostatní účastníky aktivity, bude jeho aktivita okamžitě ukončena bez nároku na vrácení peněz. V případě, kdy bude takový návštěvník z aktivity vyloučen, nebo celý závod/aktivita zastaven/a, nese tento návštěvník veškerou odpovědnost za vzniklou situaci a zodpovídá za finanční náhrady a škody z jeho jednání plynoucí.

Tento provozní řád LYŽOVÁNI U KRTKA je platný dnem jeho vydání a účinný dnem jeho zveřejnění.

Vstup

Návštěvník je povinen na požádání pracovníků LYŽOVÁNI U KRTKA, jeho ostrahy, pořadatelů, bezpečností služby, nebo Police ČR, se prokázat i opakovaně platným dokladem totožnosti nebo dokladem opravňujícím jej ke vstupu. Provozovatel má právo požadovat po návštěvníkovi, aby se při vstupu do areálu herního prvku legitimoval. Údaje takto zjištěné mohou být systematicky využívány v případech porušení provozního řádu.

Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s tímto provozním řádem a právními předpisy. Rovněž bude odepřen vstup každé osobě, která neuposlechne pokynů pracovníků LYŽOVÁNI U KRTKA, jeho ostrahy, pořadatelů, bezpečnostní služby, Policie ČR nebo Vojenské policie, nebo osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

Provozovatel může odmítnout kterémukoli návštěvníkovi prodat jakoukoli službu LYŽOVÁNI U KRTKA, a to i bez udání důvodů.

Každá osoba vstupující do LYŽOVÁNI U KRTKA souhlasí s tím, aby ze strany ostrahy nebo Policie ČR byla případně provedena osobní kontrola jeho osoby, včetně kontroly jím vnášených zavazadel. Odmítnutí této kontroly může být důvodem k odepření vstupu.

Provozovatel nebo bezpečnostní služba jakož i policie jsou oprávněny prohlédnout – a to i při použití technických prostředků – osoby, které z důvodu podezření předchozí konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo z důvodu vnášení zbraní, nebo jiných nebezpečných předmětů či věcí nebo látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně, mohou představovat bezpečnostní riziko pro návštěvníky. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů.

Do prostoru areálu LYŽOVÁNI U KRTKA je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být, jakkoliv ohrožena bezpečnost a odpovídající zázemí majetku a osob pobývajících v areálu. O zákazu vnášet takové předměty do areálu LYŽOVÁNI U KRTKA je oprávněn rozhodovat provozovatel.

Z důvodu zvýšení ochrany majetku má pracovník ostrahy v odůvodněných případech oprávnění kontrolovat a ověřovat původ věcí odnášených či vyvážených z areálu LYŽOVÁNI U KRTKA.

Povinnosti návštěvníků

Každý návštěvník je povinen chovat se v areálu LYŽOVÁNI U KRTKA tak, aby svým chováním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na zařízení nebo majetku umístěného v něm. Dále je povinen chovat se tak, aby svým jednáním neomezoval nebo neobtěžoval jiné osoby.

Každý návštěvník je povinen dodržovat nařízení a pokyny pracovníků LYŽOVÁNI U KRTKA, jeho ostrahy, pořadatelů, bezpečnostní služby, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, Záchranné zdravotnické služby, popř. dalších oprávněných osob.

Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty je povinnost udržovat volné.

Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny zaměstnanců nebo bezpečnostní služby jakož i policie, hasičů a záchranné služby.

Děti se v areálu LYŽOVÁNI U KRTKA smí pohybovat vždy jen v doprovodu dospělé osoby, je zakázáno jejich volné pobíhání po kterékoli části areálu, zejména po závodní trati či její bezprostřední blízkosti.

Návštěvníci jsou povinni při svém pobytu v LYŽOVÁNI U KRTKA respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet se jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování jednotlivých ustanovení tohoto návštěvního řádu může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání z prostoru areálu LYŽOVÁNI U KRTKA, i bez předchozího napomenutí, okamžitě vyveden.

Zákazy

Je zakázáno vpouštět do prostoru areálu LYŽOVÁNI U KRTKA jakákoliv zvířata.

Návštěvníkům je zakázáno vnášet do prostoru areálu LYŽOVÁNI U KRTKA zejména následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu:

 • a) rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál,
 • b) zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodací zbraně,
 • c) spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví,
 • d) skleněné láhve, poháry, plechové konzervy nebo jiné předměty, které jsou vyrobeny z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,
 • e) ohňostroje, rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících zařízení,
 • f) tyče pro vlajky či transparenty,
 • g) nástroje způsobující nadměrný hluk,
 • h) alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu,
 • i) laserová ukazovátka.

 

Dále je návštěvníkům zakázáno:

 • a) vyslovovat, rozlišovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení,
 • b) vstupovat, lézt či přelézat na bariéry trati, označené prostory se zákazem vstupu zejména zábrany, osvětlovací zařízení, sloupy,
 • c) vstupovat do prostoru, který není vyhrazen pro návštěvníky,
 • d) házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na závodní trať či do prostor pro návštěvníky,
 • e) zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice,
 • f) ničit zařízení a vybavení areálu LYŽOVÁNI U KRTKA, znečišťovat areál odpadky, odhazovat odpadky jinam než do odpadkového koše,
 • g) popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavbu a vybavení LYŽOVÁNI U KRTKA,
 • h) konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat areál LYŽOVÁNI U KRTKA jinou cestou, zejména odhazováním věcí,
 • i) překrývat reklamní panely umístěné v areálu LYŽOVÁNI U KRTKA parku,
 • j) v celém prostoru areálu LYŽOVÁNI U KRTKA kouřit,
 • k) vnášet do areálu zápalky, zapalovače a jiné prostředky na rozdělávání ohně,
 • l) zahalovat si tvář a tím znemožňovat identifikaci.
 • m) vstupovat, přecházet nebo přebíhat přes závodní trať,
 • n) vyjma prostoru kavárny Sport café je přísně zakázáno kterékoli osobě pohybující se v areálu LYŽOVÁNI U KRTKA používat skleněné nádobí a skleněné předměty.
 • o) Fotografování anebo natáčení či pořizování audio záznamu pro profesionální či novinářské účely. Toto je možné pouze po předchozím povolení provozovatele LYŽOVÁNI U KRTKA.

 

Bezpečnost

Z bezpečnostního hlediska je před, během a po ukončení aktivity povinné:

 • a) používat ochrannou helmu, která musí být zapnutá, sportovní obuv, dlouhé kalhoty, oděv s dlouhými rukávy
 • b) nepřeceňovat své jezdecké schopnosti, zvolit takovou rychlost, při které je jezdec schopen bezpečně ovládat, vždy brzdit včas a dodržovat bezpečnou vzdálenost od bariér vytyčujících závodní trať
 • c) zabránit kolizi, při které by mohlo dojít k ohrožení zdraví svého, ostatních účastníků anebo vybavení a ostatních zařízení LYŽOVÁNI U KRTKA,
 • d) řádně pečovat o zapůjčené věci a dbát o to, aby nebyly tyto věci nadměrně poškozeny,
 • e) před započetím aktivity je nutné se řádně rozcvičit a vždy upravit a připravit svůj oděv na danou aktivitu
 • f) nastupovat a vystupovat z lyžařského trenažéru pouze v místech tomu určených a pouze na pokyn obsluhy

 

Z bezpečnostního hlediska je zakázáno:

 • a) narážet do jiného jezdce/návštěvníka, vytlačovat jej z trati či ho jiným způsobem ohrožovat, kličkovat, měnit prudce stopu, vybržďovat jiné jezdce, narážet do mantinelů.
 • b) jezdit v protisměru, jezdit mimo vyznačenou závodní trať, nebo se pohybovat během aktivity mimo vyznačený prostor pro aktivitu.
 • c) užívat alkoholické či jiné omamné látky před jízdou a během ní,
 • d) vstupovat do depa nebo prostor lyžařského simulátoru s nápoji a jídlem,
 • e) účastnit se aktivit s jakýmkoliv předmětem v ústech a kapsách,
 • f) účastnit se aktivit v příliš volném oblečení, jezdit s rozpuštěnými vlasy (dlouhé vlasy dosahující ve volném stavu mimo ochrannou přilbu musí být bezpečně zajištěny pod ochrannou přilbou), jezdit s šálou, šátkem, kabelkou, ledvinkou a přívěsky,
 • g) účastnit se aktivit lidem se závažnými zdravotními problémy které vylučují jízdu po závodní trati, které mimo jiné způsobuje nával adrenalinu a zvýšenou zátěž organismu jak fyzickou, tak psychickou (psychické poruchy, epilepsie, srdeční onemocnění, zvýšení či snížený tlak, oční vady, pooperační stavy a jiné.),
 • h) účastnit se aktivit s nasazenými šperky, náušnicemi, náramky, řetízky apod.

 

Prodej a reklama

Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů, předmětů, jakož i skladování předmětů uvnitř LYŽOVÁNI U KRTKA je zakázáno. Povoleno může být jen s výslovným písemným souhlasem provozovatele LYŽOVÁNI U KRTKA.

Jednání proti předpisům

Osoby, které poruší ustanovení tohoto provozního řádu, mohou být i bez předchozího napomenutí a bez náhrady neprodleně vyvedeny z herního prvku LYŽOVÁNI U KRTKA a postiženy zákazem vstupu do areálu na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též na dobu neurčitou. Totéž platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření trestného jednání nebo jiného přestupku, může být podáno trestní oznámení.

Provozovatel LYŽOVÁNI U KRTKA je oprávněn požadovat po každém, kdo poruší zákazy a omezení, zničí nebo ztratí majetek parku náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena, vydání věci, kterou byla škoda způsobena nebo závadný stav vyvolán, a dále též úhradu pokuty v minimální výši 1.000,- Kč v maximální výši 50.000,- Kč dle závažnosti porušení stanovených povinností a v této souvislosti způsobené škody a následků. Dotyčnému porušiteli zákazu hrozí sankční postih, a to buďto v podobě peněžní pokuty, úhrady škod, nebo okamžitému ukončení akce, nebo ke kombinaci sankcí.

Dohled a dozor

Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, dodržováním tohoto provozního řádu a souvisejících právních předpisů přísluší:

 • pracovníkům LYŽOVÁNI U KRTKA
 • ostraze Krtkova světa
 • Policii ČR

 

Odpovědnost za škody

Vstup a užívání LYŽOVÁNI U KRTKA uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí.
Provozovatel LYŽOVÁNI U KRTKA odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jejich zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru závislé činnosti.
Náhrada škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána podle platných právních předpisů.

Návštěvníkům, kteří ustanovení provozního řádu poruší, může být vstup do areálu LYŽOVÁNI U KRTKA trvale zakázán.