Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Úvodní ustanovení

Tyto zásady ochrany osobních údajů slouží návštěvníkům webových stránek www.lyzovaniukrtka.cz, a to v případě, kdy se zaregistrují na webové adrese www.lyzovaniukrtka.cz.

 1. Správce, zpracovatel a pověřená osoba
 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Lyžování u Krtka, s.r.o., IČO 17651999, K Měcholupům 777, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10 (dále jen: „správce“). Zpracování osobních údajů bude probíhat v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.
 1. Správcem osobních údajů a jejich zpracovatelem je tatáž právnická osoba. Osobní údaje je také oprávněn zpracovávat kterýkoli zaměstnanec správce či externí spolupracovník, se kterým má správce uzavřenou smlouvu o poskytování služeb.
 1. Provozovatelem webových stránek lyzovaniukrtka.cz je správce.
 1. Oprávněnou osobou pověřenou správcem ke specifickým činnostem souvisejícím se zpracováním osobních údajů, zejména k prevenci incidentů, k zabezpečení zpracování osobních údajů, k řešení stížností a žádostí, ke správě systému a k dalším činnostem, je:

Mgr. Ivana Nová
Kálmánova 292/20, 148 00 Praha 4
Email: ivana.nova80@gmail.com
Telefon: +420 725 055 066 

III. Jaké údaje budou zpracovány?

Zpracovány mohou být tyto osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Email
 • Telefonní číslo
 • Cookies
 • IP adresa

S těmito osobními údaji bude oprávněn nakládat pouze správce a v nezbytně nutném rozsahu též zpracovatel. Jiným osobám nebudou tyto údaje za žádných okolností zpřístupněny. 

 1. K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány?

Vaše osobní údaje budou zpracovávány a uchovány proto, abychom Vám mohli poskytnout naše služby a Vy jste tak mohli např. pohodlně vytvořit svou rezervaci, tuto zrušit nebo změnit na jiný termín. Dále vás chceme informovat o tom, jaké jsou aktuality kolem našich aktivit.

U konkrétních osobních údajů nám jde o následující:

E-mail
Pokud jste nám k tomu dali souhlas, můžeme vám na váš e-mail posílat takové informace, o které jste projevili zájem, tj. např. informace o novinkách.

Další kontaktní údaje
Pokud jste vyplnili kontaktní formulář na našem webu a uvedli v něm další osobní údaje (jméno, příjmení, telefon), využíváme je vždy pouze k účelu, k němuž formulář slouží.

Cookies
Abychom vám usnadnili a zpříjemnili procházení našeho webu, zpracováváme i cookies. Jsou to malé soubory, které si váš počítač uloží a díky nimž si pak naše internetové stránky mohou pamatovat důležité informace z vaší návštěvy (např. volbu jazyka, jakým způsobem procházíte webové stránky atp.). Cookies pomáhají jak vám v pohodlném užívání stránek, tak nám v jejich vylepšování a zobrazování informací, které budou zajímavé přímo pro vás. Díky cookies je možné shromažďovat různé informace, mezi něž patří třeba IP adresa, ID zařízení, ze kterého stránky prohlížíte, typ prohlížeče, informace o prohlížení, vaše reakce na reklamy, aktivity na webových stránkách apod. Informace získávané prostřednictvím cookies jsou různé podle účelu daných cookies.

Poskytnutí či neposkytnutí Vašich osobních údajů správci je pouze Vaším rozhodnutím.

 

 1. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 10 let. Nejpozději po výše uvedené době správce osobní údaje skartuje a poté vymaže z počítačového softwaru v souladu s dotčenými právními předpisy.

 

 1. Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?

Vaše osobní údaje budou zpracovány elektronicky prostřednictvím počítačových programů. K zabezpečení Vašich osobních dat v našem softwaru používáme moderní antivirové programy.

 

VII. Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobní údajům

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky.
Pro uplatnění svých práv se na správce můžete kdykoli obrátit skrze jeho e-mailovou adresu.
Na žádosti týkající se uplatnění Vašich práv bude správce reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti.

 1. Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo si u správce vyžádat kopii svých osobních údajů, které jsou předmětem zpracování.

 1. Právo na opravu osobních údajů

Pokud si myslíte, že údaje, které máme o Vás v naší evidenci, nejsou úplné, přesné či pravdivé, kontaktujte nás a my provedeme jejich nezbytnou aktualizaci.

 1. Právo na výmaz osobních údajů

Můžete se na nás obrátit v případě, kdy není účel pro zpracování dat zjevný a není tudíž nutné tyto osobní údaje zpracovávat.

 1. Právo na omezení zpracování osobních údajů

Můžete požadovat omezení zpracování Vašich dat z důvodu nepřesnosti či protiprávnosti, ovšem chcete tyto údaje správci zachovat

 1. Právo na přenositelnost osobních údajů
 2. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

V případě takové námitky již nebude zpracovatel dále Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat.

 1. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, a to v případě, že máte za to, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel týkajících se ochrany osobních údajů.

VIII. Závěrečná ustanovení

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle kapitoly III nařízení GDPR.
Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.
Správce nese odpovědnost za zpracování osobních údajů.
Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti dne 31. 10. 2022.